Drømmesymboler

Takvinge400Drømmesymboler er underbevidsthedens mytos-sprog,
hvori intet tages for pålydende.
Alt oversættes/tolkes/tydes.

Find papir/farver og tegn:

Himmel/Sol/Vejr
Jord/Vand/Landskab
Bjerg
Træ
Blomst
Slange
Vilddyr
Hus

Forslag(!) til tolkning.
Hinenkeltes symboltydning er egenartet/unik/personlig
og forskellig fra hinandens!

Himmel/Sol/Vejr: Din udstråling/udadvendthed/handlekraft. Mandighed/Faderen. Yang.
Jord/Vand/Landskab: Din følsomhed/indadvendthed/modtagelighed. Kvindelighed/Moderen. Yin.
Bjerg: Din selvbevidsthed/forankring/jordforbindelse. Fundamentet.
Træ: Din livskraft/gro-evne/fysik. Livstræet.
Blomst: Din gavmildhed/barmhjertighed/spontanitet. Midlertidighed.
Slange: Din sexualitet/skaberkraft/”vekselvarmhed”. Hormontilstanden.
Vilddyr: Din vildskab/dæmoni/ustyrlighed. Instinktet/Urkraften/Skyggen.
Hus: Din persona/rolle/maske. Social fremtoning/facade/personlighed.

De tegnede symbolers placeringer/farver/størrelser/udformninger/tilstande/relationer/osv afbilder kræfternes tilstand i dig/underbevidstheden/Selvet.

Kendskab til egne symboler er et redskab til at forstå vor selv-kloge, medlevende underbevidsthed, når den drømme-coacher os.

Sov godt, drøm sødt!

Kartofler Lægges

Forsythia400Kartofler lægges og roser klippes,
når vårguld(forsythia) begynder at blomstre.
De gule blomster proklamerer,
at jordens safter igen er flydende.

Kartofler tilhører natskyggefamilien sammen med tomater, capsicum (peber(rød/grøn)paprika/chili) og aubergine(ægplante).

Natskyggerne omfatter også voldsomt giftige planter, hvoraf flere gror i vor natur: bulmeurt, galnebær, alrune, pigæble og natskyggerne(sort/bittersød).
De grønne dele af kartoffel-/tomat-planter er ligeledes giftige.
Og tobak!

Giftene er nervegifte, som bl. a. hindrer åndedrættet og iris i at trække sig sammen. Få dråber i øjet af Belladonna/Galnebær medfører store pupiller(BellaDonna-øjne).
Galnebær blev også brugt af den skotske Kong Duncan mod danerne for omtrent 1000 år siden. Han blandede urten i deres(vores!) mad.
De fleste døde!
“Vellykket” terrorangreb!

Tobak indeholder som bekendt en kraftig nervegift, og nikotinstoffer(neonics) bruges mod insekter i jordbrug. Selv i små doser er giften dødelig; og mindre doser skader hjerne/nerver. Det medfører adfærdsændringer. Eksempelvis kan brumbasser ikke finde hjem, så deres samfund kollapser.
Neonics ophobes i naturen.
Om de går på menneskernerver er et farligt spørgsmål…

Pigæble/Datura findes i en pynte-udgave: Engletrompet, der er så giftig, at man kan svimle blot ved duften/lugten! Desværre er selv forhandlere uvidende om plantens giftighed.

Natskyggefamilien kan være et heftigt bekendtskab, og min begejstring for den (inkl. kartofler/tomater/capsicumpebre) er behersket 🙁

Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaard var min teen-age-ven.
Ved et bogudsalg købte jeg Kierkegaards samlede værker, 20 + 1 bind, og som 16-årig var jeg i en studie-basis-gruppe, hvor jeg gjorde Sørens univers til mit.

Når jeg ikke fattede mine medmenneskers hensigter og handlinger, så brugte jeg Sørens øjne til at rubricere folk i stadierne:

1. Det æstetiske
2. Det etiske
3. Det religiøse A/B

Med den kassetænkning kunne jeg bedre greje opførsler og bevæggrunde, jeg ellers ikke kunne begribe/acceptere/respektere.

Det redskab bruger jeg stadig – med livserfaringens nuancer.

At min eksistens beror på mine egne valg, lærte jeg også af Søren:

Enten/Eller
Ja/Nej
1/0
Yang/Yin

De samlede værkers 20. bind er Terminologisk Ordbog (Jens Himmelstrup), og i 45 år har jeg dyrket SK ved at bladre i Himmelstrup, lade mig fascinere af et ord og følge henvisningerne bagud til de originale skrifter.

En anbefalelsesværdig/underholdende TV-erstatning!

I Gjentagelsen, Samlede Værker, bind 5, side 151, skrev min gamle ven:

Jo ældre man bliver, jo mere Forstand man får på Livet og smag for det Behagelige og Evne til at goutere, kort, jo competentere man bliver, desto mindre tilfreds. Tilfreds, aldeles, absolut og i alle Måder tilfreds bliver man aldrig, og at være nogenlunde tilfreds, er ikke umagen værd, saa er det bedre at være aldeles utilfreds.
😉

Dave Goulson

Humlebi1Brumbasse/Humlebi

Dave Goulson er en engelsk entomolog med ekspertise i humlebier. I bedste blink-i-øjet-britiske naturvidenskabelige fortælletradition har han forfattet to bøger:

A Sting in the Tale – My Adventures with Bumblebees
og
A Buzz in the Meadow

Begge bøger indeholder gribende historier om insekternes dramatiske liv – og om forsker-folkefærdet.

Verdens fødevareproduktion afhænger af biers bestøvning af kulturplanter. Men bestøvernes levesteder/habitater forsvinder, når landbrugets kæmpestore monokultur-marker inddrager enge/krat/læhegn/randzoner.
Giftbehandling af skadedyr rammer selvfølgelig og desværre også nyttedyr.
Så livsvilkårene for frodig mangfoldighed forringes katastrofalt.

I 1962 udgav Rachel Carson “Silent Spring”, hvori hun redegjorde for, at den manglende fuglesang om foråret skyldtes insekticidet DDT.
Midlet blev forbudt.

Efterfølgende udvikledes insektgifte af nikotinstoffer, der jo er nervegifte: neonicotinoider. Neonics. Nikotinoider.

I sidste del af A Buzz in the Meadow redegør Goulson for nikotinmidlernes virkning på humlebier/brumbasser. Giften er ikke nødvendigvis momentant dræbende, men humlebiens nervesystem degenereres, så den ikke kan finde hjem til dronningereden.
Den ændrede adfærd medfører, at de sociale strukturer i bi-samfund bryder sammen; populationerne går til grunde.
Nikotinoiderne ophobes i naturen.
Hvordan påvirker de menneskers nervesystemer?

Læs de to bøger – og glæd jer med forfatteren over livets frodige mangfoldighed, som de allerfleste sider handler om.
OG:
Brug lokale økologiske fødevarer!

donmax.dk’s danske udgaver:

GoulsonDonMaxHumlen ved det hele   og   Summen over Engen

Drømmepsykologi

DreamWetHaikuDrømmepsykologi blev videnskab/lidenskab i forrige århundrede. Energibegreber fra fysik/kemi omsattes til et psykisk energibegreb.

Sigmund Freud og Carl Gustav Jung var drømmetydningens europæiske fædre.

Freud var et kokainafhængigt produkt af streng opdragelse og undertrykkende (religiøs) moraliseren, der medførte neuroser.

Trods/grundet(?) en snævertsynet baggrund lykkedes det ham at trænge ind i neurosens mysterium. Han blotlagde væsentlige mekanismer ved underbevidsthedens magtfulde besættelse af os alle sammen. Drømmetydning definerede han som Kongevejen-til-det-Ubevidste.
Tak for det!

Jung udvidede Freuds iagttagelser. Han gik på opdagelse i andre kulturers drømmepraksis og opdagede egenskaber, som var ens hos vidt forskellige folkeslag. Drømme/myter har fælles ur-elementer worldwide.

Jung opfandt/beskrev/definerede af sine iagttagelser:
Selvet.
Arketyper.
Udadvendte og indadvendte personligheder.
Personlig og kollektiv bevidsthed.
Personlig og kollektiv underbevidsthed.
m.m.m.
Også tak for det.

Freud og Jung (og efterfølgere) satte ord på mangen menneskelig adfærd.
De ord er værktøj!

Hvis vi i hverdagen ville bruge den psykologiske værktøjskasse (indbefattet drømmetydning) på samme måde som madopskrifter/køkkenredskaber, så kunne vor indbyrdes kommunikation måske blive mindre krigerisk.

Den største udfordring i anvendelsen af psykologiens værktøjskasse er måske, at ethvert værktøj bør afprøves på/af brugeren selv, før det vendes mod andre.

At feje foran sin egen dør før foran andres
kan være en krævende udfordring 😉

Økologisk Jordbrug

“Økologisk Jordbrug” var en term, jeg ikke måtte anvende, da jeg leverede mit speciale til cand. agro. på Landbohøjskolen i 1983. Det handlede om sædskifter i økologiske jordbrug.*

Istedet skulle jeg bruge formuleringen “alsidige jordbrug med begrænset hjælpestofanvendelse og stort arbejdskraftforbrug” hver gang, jeg ville have skrevet “økologisk jordbrug”!
Argumentet fra min vildleder-professor: “Alt landbrug er da økologisk!”

Det var en kamp at være først på den økologiske barrikade, men heldigvis er vi blevet mange på den front. Kæmpes skal der stadig!

Nu handler det om termen bæredygtighed!

“Foreningen for Bæredygtigt Landbrug” bruger ordet “bæredygtigt” i en anden betydning end den, der menes i Brundtlandrapporten. I den rapport bruges termen sustainable agriculture, der for det meste oversættes til bæredygtigt landbrug i medbetydning: økologisk. I samklang med naturens frodige mangfoldighed. På langt sigt.

Den omtalte forening bruger “bæredygtigt” i betydningen: økonomisk bæredygtighed. Profitmaksimering ved brug af sprøjtemidler og kunstgødning med begrænsede naturhensyn. Foreningens formål er at afskaffe dyrkningsrestriktionerne i Grøn Vækst, der har til formål at beskytte naturen.
Foreningen har formuleret Liberal Alliances landbrugspolitik.

Tro ikke på alle, der bruger pæne ord!

*Marianne Voel Jensen:
“Nogle økologiske aspekter ved valg af sædskifte.”
Institut for Landbrugets Plantekultur,
Landbohøjskolen (Institute of Life Science, KU).

Basisgrupper

Basisgrupper florerede i 70erne blandt kvindebevægelsen og andre livsglade græsrødder.

Basisgruppen er samlingspunkt/cirkel/fundament for mennesker med et eller andet til fælles. Funderet i tryg disciplin omkring gruppemødet.

Det ideale gruppemøde består af 2 dele:
1. En meget fast/stram/disciplineret dagsorden.
2. “Fri leg”.

Den faste dagsordens opskrift:

Valg af mødeleder (ved forrige mødes leder).
Mødeleder vælges ved hvert møde og fungerer som gruppens tovholder i den mellemliggende periode.

Valg af referent (evt. forrige mødes leder),
som under mødet skriver referat og oplæg til næste mødes dagsorden.

Siden Sidst:
Runden, hvor alle får ordet for en kort bemærkning om mellemtiden. Herfra kan punkter tilføjes dagens dagsorden eller den kommende.

Godkendelse af dagsorden.

Punkterne
opstilles fra seneste møde, mellemtiden og SidenSidst-runden.
Måske også et indlæg/oplæg om gruppens tema, eksempelvis:
guerilla-gardening, flygtningesituationen, drømmetydning, haven-netop-nu,
forældre/partnere/børn, landbrugspolitik, genbrug/affaldssortering/skralderi, ækohusholdning, eventyrfortælling osv.

Kritik – Selvkritik:
Runden, hvor alle ytrer sig kritisk (= kort, konstruktivt og kærligt) om mødets gang og om egen indsats.

Eventuelt:
kan indeholde informationer,
der optages i kalender eller på næste dagsorden.

Kalender.

Mødeleders afrunding
med angivelser af tid og sted og foreløbig dagsorden for næste møde.

Denne mødeform kræver stærk mødeleder/disciplin/koncentration, så derfor efterfølges dagsordenen bedst med et sammenskuds-måltid, der undervejs fungerer som gulerod 😉

BasisgruppenBasisgruppe med 8 deltagere:
Tigerdyret-Kludedukken-Trolden-Grislingen-Buddhisten-Æselet-Pyntedukken-RovdyrSortHvid.
😀

Persille

Persille er den tredje af mine tre hovedafgrøder:
grønkål, hvidløg og persille.

Gennem et par årtier har jeg høstet frø af planter
groende i vestjysk sandjord.
Persillepopulationen er nu meget variabel
– med forskellige smags- og blad-former.

Persille tilhører skærmplantefamilien
sammen med dild, kommen, anis,
pimpinelle, koriander, gulerod, selleri,
pastinak, fennikel, kvan og løvstikke.

De har alle groet i min have.
Men den huser også væsener,
der indtager/gnasker
de delikate/aromatiske skærmplanter.

For at undgå opformering
af skærmplante-elskende konkurrenter
må jeg nu nøjes med persille
og stauderne: løvstikke og broncefennikel.
Persillen er mit yndlingskrydderi,
og oprørt i honning virker den mod
hvepse-/mygge-/hugorme-bid!

Midterste Hvide Fuldmåne

Midterste hvide fuldmåne oplyser/beriger os idag
med evnen til at gennemskue/indse/erkende
sammenhæng/mening/blueprint.

De hvide måner står for det hvilende/uberørte/modtagende.
De er tilsyneladende passive – ligesom vågnende natur.

Hver måne bibringer en tilhørende visdom.

Den første bedstemormåne hjalp med at hvile/åbne/modtage
nye påfund/horisonter/vaner.

Den anden bedstemormåne hjælper med at indse
den indre/definerede/viise vej i alt
og især i de nye indsigter,
der åbenbaredes under første hvide måne.

I Galilæa levede for 2000 år en vismand,
der kaldte sig “Vejen,Sandheden&Livet”.
Marias søn ville vise vejen,
den rette færden i skaberværket.
Både han og månemødrene vil fortælle os,
at alt det skabte har en iboende vej(tao)
til den hellige harmoniske helhed.

Den anden måne lærer os,
at Vejen er forskellig
for planter, dyr og mennesker;
at hvert menneske endog har sin helt egen vej.

Nogen vil kalde den vej:
Den Genetiske Kode.
Men Den Højere Orden omfatter langt mere.
Se de u-levende snefnug!

Døgnets fuldmånelys åbenbarer
den iboende vej-ledning i alt,
levende/ulevende/påfund.

Den anden månebedste fortæller desuden,
at erkendelsen af alts forskellighed og egen vej
vil medføre venskab/medmenneskelighed.
Hvem behøver at konkurrere,
når vi hver især indeholder den ultimative helhed
for netop hin enkelte ?

Gid årets anden måne vil gennemlune os
med indsigt og venskab!

PTSD

PTSD er PostTraumatiskStressDisorder:
granatchok, soldater/belastnings-syndrom.

Lidelsen grundlægges i situationer,
hvor chok/kaos/traumer SKAL udholdes
gennem længere tid.
Al viljestyrke bruges på udholdenhed,
og den skal tøjle kroppens naturlige adrenalin-reaktioner:
flugt/handling/kamp.
Fastlåst magtesløshed!
Den tilstand nedbryder sindet varigt.
(Kortvarige chok/kaotiske/traumatiske oplevelser
kan de fleste psyker bearbejde og komme igennem.)

Efterfølgende genopleves trauma-situationerne
som flashback-mareridt
– både i sovende og vågen tilstand –
og stresshormoner gennemsyrer mennesket,
der lammes i en slags psykose,
hvor kroppen geares til flugt/kamp/handling.

Hele sanseapparatet/syn/lyde/lugte forvrides,
og fortid overdøver nutid.
Selvom man befinder sig blandt venner/familie/TV
lang tid efter de traumatiske oplevelser.
Og velmenende opmærksomhed
kan ligefrem forstærke lidelsen…

Pludselige overraskelser kan udløse angstpsykosen.

Den PTSD-ramte kortlægger efterhånden,
hvilke udløsningsfaktorer, der skal undgås.
Lidelsen medfører ofte ensomhedsbehov,
og veteraner med soldatersyndrom isolerer sig ofte i naturen.

Da jeg som barn besøgte min farmor på Holmsland Klit,
var landskabet øde/sommerhusfrit.
De lokale beboede de få huse,
men i to øde-beliggende jagthytter
levede to soldater med granatchok.

Min far besøgte af og til den ene.
Med tobak.
Omkring 1960.
Jeg fik lov at komme med,
hvis jeg forholdt mig tavs.

Soldatens hus og møbler var bygget af drivtømmer.
Gulvet var den fineste mosaik af flade strandsten.
I hjørnet stod hans bøsse,
og ved den lå en stor jagthund;
han havde mange skind.
Han var en meget venlig mand,
og jeg fik lov til at svare,
hvis han spurgte mig om noget.

Dengang forstod jeg ikke,
hvorfor han levede sådan.
Men da jeg mange år senere
blev psykisk/socialt lammet af PTSD
og søgte eneboerens regelmæssige
fra-hånden-til-munden-liv,
så huskede jeg pludselig Soldaten og hans liv…

KanDaisy